TRUNKDIVERS


 Alle duik cursussen, alle specialisaties, Gids duiken.

Onderwater Archeologie. (English below)

Het zoeken naar artefacten, het toe-eigenen van artefacten en het verzamelen ervan is geen archeologisch duiken, het is plunderen. Archeologische duiken dienen altijd te gebeuren onder auspiciën of met toestemming van bevoegde instanties of personen. Het zomaar graven en meenemen van artefacten is nergens toegestaan. De reden hiervoor is dat een artefact doorgaans deel uit maakt van een historische plek. Teneinde de geschiedenis van de desbetreffende plek in kaart te brengen zal het geen zich er bevindt, in kaart gebracht en gedocumenteerd moeten worden. Pas daarna is het (soms) mogelijk om artefacten daadwerkelijk op te duiken. De artefacten dienen dan nog steeds, zoveel mogelijk, bij elkaar te blijven om het overzicht te bewaren. Vaak kunnen artefacten beter blijven liggen omdat ze anders, na boven water halen, kapot gaan of hun historische waarde verliezen. Een voorbeeld hiervan zijn kanonnen. Indien een kanon meer dan 150 jaar in het (zoute) water heeft gelegen zal het, na bovenkomen, behandeld moeten worden in een speciaal bad. Dit bad verwijdert het zout en conserveert het kanon. Doet men dit niet dan zal het kanon in korte tijd uit elkaar vallen. Voor alle materialen geld een eigen specifieke behandel en conserveringsmethode. Deze methodes zijn vaak kostbaar, tijdrovend en zelden in het bezit van de gemiddelde sportduiker. Het verkopen van artefacten is, wereldwijd, verboden. Het doen of meedoen aan archeologische duiken of projecten kan ontzettend leuk zijn. Zeker als er daadwerkelijk artefacten gevonden en geborgen kunnen worden. Het verplaatsen van objecten is vaak een uitdaging op zich, overigens niet zelden ook nog gevaarlijk. Alvorens u met archeologisch duiken begint is een gedegen kennis en ervaring van het duiken zelf van groot belang. Onervaren duikers kunnen zich snel “vergeten”in de duik en hierbij tal van limieten en grenzen veronachtzamen. Het vinden van waardevolle zaken spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Helaas brengen die ook vaak de nodige problemen met zich mee en men mag het vaak niet eens houden. In 2009 moesten schatzoekers $500 miljoen terug betalen aan Spanje. Dit bedrag aan gouden en zilveren munten was gevonden in het wrak van Nuestra Senora de las Mercedes maar werd toch toegekend aan Spanje. Ook deze duikers waren overigens niet archeologisch bezig maar zijn schatzoekers. Het is helaas vaak wel de (valse) belofte van mogelijke rijkdom hetgeen mensen aanzet tot amateuristisch schat zoeken. Zelf noemt men het dan graag archeologie, dat klinkt beter.


Underwater archaeology.

Searching for artifacts, appropriating artifacts and collecting them is not archaeological diving, it is looting. Archaeological dives should always be conducted under the auspices or with the permission of appropriate authorities or persons. Just digging and taking artifacts with you is not allowed anywhere. This is because an artifact is usually part of a historical site. In order to chart the history of the place in question, what is located there will have to be mapped and documented. Only then is it (sometimes) possible to actually surface artifacts. The artifacts should still, as much as possible, stay together to maintain an overview. Often artifacts are better left standing because otherwise, after being brought to the surface, they will break or lose their historical value. An example of this are cannons. If a cannon has been in (salt) water for more than 150 years, it will have to be treated in a special bath after surfacing. This bath removes the salt and preserves the cannon. If you don't do this, the cannon will disintegrate in a short time. All materials have their own specific treatment and preservation method. These methods are often costly, time consuming and rarely available to the average recreational diver. Selling artifacts is prohibited worldwide. Doing or participating in archaeological dives or projects can be a lot of fun. Especially when artifacts can actually be found and recovered. Moving objects is often a challenge in itself, but not infrequently also dangerous. Before you start archaeological diving, a solid knowledge and experience of diving itself is of great importance. Inexperienced divers can quickly “forget” themselves in the dive, disregarding many limits and boundaries. Finding valuable things naturally appeals to the imagination. Unfortunately, they often cause the necessary problems and people are often not even allowed to keep it. In 2009, treasure hunters had to pay back $ 500 million to Spain. This amount of gold and silver coins was found in the wreckage of Nuestra Senora de las Mercedes, but was nevertheless awarded to Spain. These divers were not archaeological either, but are treasure hunters. Unfortunately, it is often the (false) promise of possible wealth that prompts people to seek amateurish treasure. People like to call it archeology, that sounds better.


 

G-7F4B44NDLQ